Statuten

Hoofdstuk I. – Benaming, zetel, doel

Art. 1. De feitelijke vereniging wordt « Forum Compliance.be » genoemd.

Art. 2. Het postadres van het Forum Compliance.be is Febelfin, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel.            Voor een wijziging van dit postadres volstaat een beslissing van de Raad van Bestuur.

Art. 3. De duur van de vereniging is onbeperkt.

Art. 4. De leden van het Forum Compliance.be zijn de Compliance Officers – en in het algemeen zij die een compliance-verantwoordelijkheid dragen – uit de financiële sector en uit de verzekeringssector in België.
Het Forum Compliance.be stelt zich tot doel de communicatie en de uitwisseling van ideeën en ervaring onder zijn leden te bevorderen door middel van regelmatige bijeenkomsten, deelname aan interne of externe werkgroepen en de organisatie van conferenties en debatten over aangelegenheden in het vlak van compliance in de financiële sector en/of de verzekeringssector in België.
Het Forum Compliance.be wil de aandacht van de Compliance Officers vestigen op de regelgeving en hen helpen in hun zoektocht naar relevante informatiebronnen, het statuut van Compliance Officer behartigen en verdedigen en de Compliance-functie vertegenwoordigen, onder meer ten opzichte van de controleautoriteiten.
Het Forum wil tevens contacten leggen met buitenlandse verenigingen met een gelijkaardig doel.

 

Hoofdstuk II. – Leden, toetreding, ontslag en uitsluiting

Art. 5. De vereniging bestaat uit leden.
Wie als lid wenst toe te treden, moet

  • een compliance-verantwoordelijkheid dragen in de financiële sector of in de verzekeringssector,
  • een aanvraag bij de Raad indienen,
  • en de statuten onderschrijven.

Art. 6. Het lidmaatschap kan worden opgeheven :

  1. als gevolg van een schriftelijk ontslag,
  2. van rechtswege, indien het lid geen Compliance-verantwoordelijkheid meer draagt in de financiële sector of in de verzekeringssector,
  3. door een beslissing van de Raad van Bestuur, indien sprake is van wangedrag waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Art. 7. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minimum vijf bedragen.

 

Hoofdstuk III. – Bestuur

Art. 8. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit minstens vijf personen gekozen onder de leden. De leden van de Raad van Bestuur wijzen onderling een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester aan. Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur geldt voor twee jaar.
Leden die uittreden, kunnen opnieuw worden verkozen.
De functies zijn uitsluitend als eerbetuiging bedoeld.

De Raad van Bestuur kan het administratief secretariaat toevertrouwen aan een lid of aan een derde. De Raad van Bestuur bepaalt de verloning van het secretariaat.

Voor uitgaven van minder dan 250 EUR volstaat de handtekening van degene die met het administratief secretariaat is belast, de voorzitter, de ondervoorzitter of de penningmeester. Elke uitgave voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 250 EUR moet worden goedgekeurd door twee bestuurders, van wie minstens één voorzitter, ondervoorzitter of penningmeester is.

Art. 9. De Raad van Bestuur kan onder de leden van de vereniging één of meer bestuurders aanwijzen . Die benoeming moet door de eerstvolgende Algemene Vergadering worden bekrachtigd.

Art. 10. De voorzitter of de ondervoorzitter roept de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeen. De schriftelijke bijeenroeping moet door het administratief secretariaat via e-mail worden verstuurd.

De Raad van Bestuur komt minstens viermaal per jaar bijeen.

Art. 11. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Art. 12. De vereniging is hoe dan ook gebonden door de gezamenlijke handtekening van twee leden van de Raad van Bestuur. Voor het openen van een bankrekening is de gezamenlijke handtekening vereist van twee bestuurders, van wie minstens één voorzitter, ondervoorzitter of penningmeester is. De ondertekeningsbevoegdheid is geregeld overeenkomstig artikel 8.

 

Hoofdstuk  IV. – Algemene Vergadering

Art. 13. De gewone Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen, op de Compliance Day. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering ook bijeen telkens wanneer hij dit nodig acht of wanneer een vijfde van de leden daarom verzoekt. De uitnodigingen worden individueel via elektronische weg verzonden, minstens twee weken vóór de datum van de vergadering.
Bij de uitnodiging moet een agenda worden gevoegd.

Art. 14. De overeenkomstig artikel 13 bijeengeroepen Algemene Vergadering  is rechtmatig samengesteld ongeacht het aantal aanwezig leden en neemt rechtsgeldig beslissingen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een lid mag zich door een ander lid in de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen.

Art. 15. De Raad van Bestuur moet een bestuursverslag voorleggen alsook de rekeningen over het afgelopen boekjaar en een ontwerpbegroting voor het volgende boekjaar van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan twee leden aanwijzen die de rekeningen verifiëren en verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering.

Art. 16. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die worden opgesteld door de daartoe aangewezen secretaris en worden ondertekend door die secretaris, de voorzitter en/of ondervoorzitter van de Raad die op de Algemene Vergadering aanwezig zijn, en door elk lid dat de wens daartoe uitdrukt en dat op de Algemene Vergadering aanwezig was.
Het administratief secretariaat brengt de leden op de hoogte van de beslissingen die zijn genomen.

 

Hoofdstuk V. – Wijziging van de statuten

Art. 17. Voor een wijziging van de statuten moet een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen.

Het voorstel tot wijziging moet worden goedgekeurd bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Het doel van de statutenwijziging moet speciaal in de bijeenroeping worden vermeld.

 

Hoofdstuk VI. – Ontbinding en vereffening

Art. 18. Er moet een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om de ontbinding van het  Forum Compliance.be uit te spreken.
De ontbinding wordt uitgesproken als minstens drie vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarvoor hebben gestemd.

Art. 19. In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen.
Het vermogen van de vereniging zal worden geschonken aan een gelijkaardige vereniging of aan een instelling voor sociaal hulpbetoon.