Rol van de compliance officer

De compliance functie in de Belgische financiële sector vindt zijn wettelijk en reglementaire basis in de Toezichtswetten op de diverse financiële instellingen (zoals vb. de Bankwet van 22 maart  1993, de Wet van 9 juli 1975 op de controle van de verzekeringsondernemingen,  de Wet van 6 april 1995 inzake toezicht op de beleggingsondernemingen).

De eerste circulaire over de compliance functie binnen de financiële sector werd aangenomen door de CBFA op 18 december 2001.

Op 4 december 2012 vaardigden de beide controle-autoriteiten BNB en FSMA een gezamenlijke circulaire uit over de compliancefunctie, waarin de rol van de compliance officer op gedetailleerde wijze nader wordt bepaald.

Kort samengevat, is de compliance functie een onafhankelijke en autonome functie binnen de financiële instelling, gericht op de naleving van regelgeving die verband houden met de integriteit van de activiteiten en de beheersing van het compliance risico van de instelling.

Aandachtsgebieden zijn onder meer :

  • witwaspreventie;
  • fiscaal voorkomingsbeleid;
  • marktmisbruiken;
  • gedragsregels inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en (her)verzekering, evenals en distributie van financiële instrumenten en verzekeringen;
  • regels inzake reclame van financiële instrumenten;
  • marktpraktijken en consumentenbescherming;
  • bescherming van de privacy;
  • anti-discriminatie wetgeving enz.

Te dien einde staat de compliance functie in voor advisering en ondersteuning van de instelling bij de redactie van beleidsnota’s, omzetting van regelgeving in de bedrijfsprocedures, opleidingen voor de medewerkers van de instelling. Verder identificeert en analyseert ze compliance risico’s, monitort verrichtingen, controleert of de instelling effectieve processen en controles heeft geïnstalleerd, maakt actieplannen op en volgt die op, en rapporteert hierover aan de leiding van de instelling en/of externe (controle)instanties.

Bij reglement van de FSMA van 27 oktober 2011, goedgekeurd bij KB van 12 maart 2012, dient het hoofde van de Compliance functie een wettelijke erkenning te bekomen.  Dit reglement bepaalt ook dat alle personen die een compliance verantwoordelijkheid uitoefenen, zich regelmatig dienen bij te scholen.